Rostlinná výroba

Charakteristika pozemků

Družstvo hospodaří na pozemcích o rozloze bezmála 2 880 ha v 7 základních (okrajově v dalších 12) katastrálních územích Olomouckého kraje. Nacházejí se v řepařské oblasti v nadmořské výšce 202 až 235 m n. m. Téměř 100 % pozemků je orná půda, většinou degradované černozemě, částečně pak i nivní půda. Z hlediska půdních druhů převládají půdy středně těžké hlinité, málo pak jílovité a lehké hlinito-písčité.

Dlouhodobě udržitelná produkční schopnost půdy

V návaznosti na tradice našich předků se s péčí řádného hospodáře staráme o úrodnost námi obdělávané půdy. Jedná se zejména o organické hnojení, které provádíme na cca 450 ha, a pěstování víceletých pícnin (zejména vojtěšky) na dalších cca 200 ha. Dále používáme přesné hnojení podle každoročně odebíraných vzorků půdy s využitím GPS pro přesnou aplikaci hnojiv a tam, kde je to potřeba, obnovujeme meliorace.

Pěstované plodiny

Naší hlavní plodinou pěstovanou na cca 28 % osevní plochy je ječmen jarní, následován pšenicí ozimou i jarní (23 %), cukrovou řepou (15 %), řepkou ozimou (10 %) a kukuřicí zrnovou (7 %). Část těchto plodin je pěstovaná pro energetické a semenářské účely. Na 17 % plochy (cca 500 ha) potom pěstujeme pro potřeby živočišné výroby vojtěšku, kukuřici silážní, sóju a bob.

Hospodářská střediska

Rostlinná výroba je soustředěna do dvou středisek – hlavního v Klenovicích na Hané a v Ivani.

Posklizňové linky

Máme v provozu 4 posklizňové linky – 2 na čištění zrnin (Ivaň, Pivín), 1 na čištění a sušení (Klenovice na Hané). Linka v Tvorovicích pak slouží převážně jako specializovaná linka na čištění, uskladnění a moření osiv.

Sklady

Klenovice na Hané, Skalka, Ivaň, Pivín, Tvorovice o celkové kapacitě 13 tisíc tun.

Laboratoř

provádíme vlastní rozbory vzorků obilovin, olejnin a mléka.

Výroba osiv

pěstování, čištění a moření osiv.

 

Nabízené služby RV

Technika – možnosti využití našich strojů najdete v záložce Mechanizace.

Posklizňové linky – možnost čištění, sušení, moření zrnin (mák - bob).

Výroba osiv – pěstování, čištění a moření osiv

Laboratoř