Informace o zpracování osobních údajů

 

ZD Klenovice na Hané, družstvo, IČ0 49453050, se sídlem 798 23 Klenovice na Hané 255 (dále jen „správce”) tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“), informuje své členy, jako subjekty údajů, o tom, že osobní údaje členů družstva v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození, bankovní spojení budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu člena družstva ke správci, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů členů družstva je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje členů družstva budou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu mezi členem družstva a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce nebo členové družstva při plnění povinností správce dle příslušných ustanovení zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Členové družstva jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Členové družstva jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Členové družstva mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Správce touto cestou informuje rovněž členy družstva a vlastníky pozemků, s nimiž má správce uzavřeny pachtovní smlouvy, na základě nichž správce (jako pachtýř) užívá nemovitosti členů družstva a vlastníků pozemků (jako propachtovatelů). Osobní údaje propachtovatelů, jako subjektů údajů, v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi propachtovatelem a správcem, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů propachtovatelů je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a nezbytné k plnění smlouvy, tj. pachtovní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje propachtovatelů budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi propachtovatelem a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce. Propachtovatelé jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Propachtovatelé jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Propachtovatelé mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.